Construct Global Vision

Create Management Knowledge

Cultivate Pillars of Society

Contribute to National Development

Chair

Qiang Ye

Vice Chair

Zebin Zhao

Members

Tao Ma

Qiang Ye

Yezhuang Tian

Yuan Jiang

Guoxin Li

Li Zhang

Jingbo Shao

Yifu Lin

Yan Meng

Zebin Zhao

Wentao Cao

Yanmin Peng

Xiaofeng JuBaidu
sogou