Construct Global Vision

Create Management Knowledge

Cultivate Pillars of Society

Contribute to National Development

Chair

Bo Yu

Vice Chair

Zhongying Qi

Members

Yunlong Ding

Yuqiang Feng

Fangfang Sun

Yang Yang

Hang Wu

Zebin Zhao

Tao Hong

Hao Xia

Xiaofeng HuiBaidu
sogou